Логотип "Православіє в Україні"
Отримування розсилки на e-mail

Вы здесь

Премудрість-online: Андрій Баумейстер про філософію Фоми Аквінського

Версия для печатиВерсия для печати
13 жовтня 2017 | Премудрість-online

Відкритий Православний Університет презентує онлайн-курс професора Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка Андрія Баумейстера «Філософія Фоми Аквінського в контексті епохи».

Опубліковано відео лекцій Андрія Баумейстера «Філософія Фоми Аквінського в контексті епохи»

Чим цікавий і по-своєму унікальний цей курс для нашого сучасника, зокрема для православного — розповідає науковий секретар ВПУ прот. Богдан Огульчанський.

«Лектор, Андрій Олегович Баумейстер, вводить нас у малознайомий для нас світ європейської релігійної філософської думки. Адже на багатому спадку Фоми Аквінського значною мірою виросла європейська культура і наука.

Слово «схоластика» традиційно ми сприймаємо як щось далеке від нашого життя. Натомість середньовічна схоластика — це майстерно відшліфований цінний інструмент для культури ясного та логічно послідовного мислення. А. Баумейстер знайомить нас із цим інструментом.

Звернімо увагу на ще одну рису західної філософської культури. Схоластична філософська освіта вчить сприймати аргументи опонента. Студенти повинні уміти увійти в логіку дослідника, якій вибудовує власні аргументи, та знайти на них власну відповідь. Тому європейці вже багато століть привчаються до самостійного, критичного судження.

Окремо хотілося б відзначити, що викладач показує глибокий зв’язок між західною і східною традицією. Аквінат, найбільш латинський філософ, насправді прекрасно орієнтується у грецькій філософії, у творах східних отців, у досягненнях арабської філософської культури. Тому цей курс обнадіює — він показує, що між культурним і релігійним Сходом і Заходом немає нездоланних перегородок.

Професор Баумейстер розкриває нам творчість Фоми як поєднання релігійного та філософського пошуку. Інтерпретація Аквінатом віри та шляху до Бога є для нас цікавою і дещо незвичною. Вона наводить на роздуми та збагачує наш релігійний пошук.

Сподіваємося, що представлений курс буде одним із найцікавіших для слухачів».

***

Тема 1. Философия Фомы Аквинского. Становление средневековой философии

Тема 1/1.

Истоки средневековой философии. Влияние философии на христианскую теологию. Афины и Иерусалим: от конфликта к диалогу. Программа «подготовки Евангелия» у раннехристианских авторов. Оценка философии у Отцов Церкви IV-VII веков.

Тема 1/2.

Августин и платонизм. Интеллектуальное наследие Августина в раннем средневековье. Северин Боэций — последний римлянин и «отец схоластики». Боэций и Аристотель. Образовательная программа Боэция. «Семь свободных искусств».

Тема 1/3.

Первые наднациональные споры в раннем средневековье: дискуссия о божественном предопределении в IX веке и евхаристические дебаты XI века. Применение рационального мышления («диалектики») для прояснения теологических вопросов («истин веры»). Ансельм Кентерберийский и его программа «вера, ищущая разумения». Онтологический аргумент Ансельма.

Тема 2. Философия Фомы Аквинского. XIII век: высокая схоластика

Тема 2/1.

Влияние арабской философии и культуры на мышление христианских интеллектуалов XIII века. Арабский перипатетизм. Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс). Еврейская средневековая философия и ее влияние на культуру латинского Запада. Моисей Маймонид.

Тема 2/2.

Открытие полного корпуса произведений Аристотеля. Влияние Аристотеля на философию и теологию в XIII веке. Терминология Аристотеля и схоластическая теология. Арабские и еврейские мыслители как интеллектуальные источники мышления святого Фомы.

Тема 2/3.

Возникновение университетов. Способ преподавания в средневековых университетах: лекции (lectiones) и диспуты (disputationes). Структура средневековых университетов. Что такое схоластика. Главные черты схоластической науки: дискуссии, разработка аргументов и рациональных доводов. Примеры схоластических дискуссий. Роль схоластики в развитии интеллектуальной культуры Западной Европы.

Тема 3/1. Фома Аквинский: личность и учение

Жизнь Аквината в контексте эпохи, ее характеристика. Вопрос об источниках: Fontes vitae S. Thomae Aquinatis. Начало жизненного пути. Образ святого Фомы: теолог, доминиканский проповедник, интеллектуал и мистик.

Тема 3/2. Фома Аквинский: личность и учение. Странствия, преподавание, труд

Обучение в Неаполе, Париже и Кельне. Преподавание в Париже, в римской провинции и Риме. Возвращение в Париж. Как работал Аквинат. Трактаты Фомы Аквинского: их тематика и характер.

Тема 3/3. Св. Фома: итоги жизни, наследие, рецепция учения

Последний, неаполитанский, период творчества Аквината. Загадочное молчание с 6 декабря 1273 г. Процесс канонизации Аквината: свидетели и свидетельства. Интеллектуальное наследие святого Фомы: от ранних томистов до энциклики Aeterni Patris (1879 год). Томизм первой половины ХХ века. Изменение официального отношения к Фоме Аквинскому после II-го Ватиканского Собора.

Тема 4. Философская теология Аквината и ее влияние на европейскую интеллектуальную традицию

Тема 4/1.

Рецепция наследия Фомы Аквинского в позднем средневековье и в Новое время. Исследования философии Аквината в XIX-XX веках. Исследовательский центр в Лювене, экзистенциальный томизм Жильсона, трансцендентальный томизм Ранера, реалистический томизм Люблинской школы. «Теологический поворот» в исследовании творчества Аквината в конце XX века.

Тема 4/2.

Теология и естественный разум в начале трактата «Сумма против язычников» (Summa contra Gentiles). Противоречат ли истины веры истинам разума? Учения Аквината о вере. Естественный разум и сверхъестественный свет Откровения. Критика устоявшихся мифов, касающихся отношения веры (fides) и разума (ratio).

Тема 4/3.

Важность Откровения для «новой теологии». Разные способы познания мира: язык науки, искусство, духовный и религиозный опыт. Важность абсолютных, направляющих истин, открытие другой перспективы. Новизна восприятия через Откровение Нового Завета. Перспектива прямого и опосредованного знания. Рационализм Фомы. Критика православных (Н. Бердяев, В. Лосский, И. Мейендорф) и протестантских мыслителей (К. Барт) «естественной» теологии Фомы. С.Аверинцев и Ю.Лотман — о важности мышления вне дихотомии черного и белого, рая и ада. Прочность культур, принимающих мир через естественный разум. Актуальность позиции Аквината для православного и протестантского мировоззрений.

Тема 5/1. Рациональная теология Фомы. О доказательстве бытия Божьего

Метафизика и теология: традиция и современность. Очевидно ли бытие Бога? Понятие «самоочевидности» (per se nota). Два типа очевидности. Можно ли доказать бытие Бога? Два типа доказательств. Естественная или рациональная теология.

Тема 5/2. Рациональная теология Фомы. Структура пяти доказательств бытия Бога

Пять путей или доказательств бытия Бога: (1) доказательство от движения, (2) от действующей причины, (3) доказательство на основании анализа возможности и необходимости, (4) доказательство на основании признания иерархии совершенств и (5) на основании факта упорядоченности мира. Общая схематика доказательств: продвижение от эмпирических феноменов к их первопричине или первопринципу. Имеет ли смысл искать первопричины: что Фома ответил бы современным критикам. Метафизический характер причин и принципов, которые исследуются Фомой. Природа пяти доказательств и их место в теологическом синтезе Аквината. Философские доводы как преамбулы веры.

Тема 5/3. Рациональная теология Фомы. Отношения Бога и творения. О познании Бога

Учение Аквината о божественной простоте. Божественная простота превосходит наше дискурсивное познание. Познание Бога путем аналогий. Трансцендентность бытия Бога. 32 вопрос «Суммы теологий»: "О познании Божественных Лиц". О невозможности познания Троицы божественных лиц посредством естественного разума. Вера и разум в понимании Святой Троицы. Вера не является иррациональной. Знание о божественных Лицах необходимо: (1) для правильного понимания творения вещей и (2) чтобы правильно понимать план спасения рода человеческого.

Тема 6/1. Философия Фомы Аквинского. Теория реальности Фомы, его новаторство

Новаторство Фомы в понимании бытия (трактовка Этьена Жильсона). Эссенциалисткая и экзистенциалисткая онтологии. Понимания бытия в современном томизме: (1) бытие как акт, (2) бытие как связка в суждении (копулятивное понимание), (3) бытие как абстракция разума.

Тема 6/2. Философия Фомы Аквинского. Теория реальности Фомы. Онтология и эпистемология

Главные элементы человеческого познания — чувственность, воображение, интеллектуальное познание. Фундаментальные онтологические различения: бытие и сущность (esse etessentia), действительность и возможность (actus etpotentia), форма и материя (forma etmateria). Человек как существо, пребывающее на границе двух миров: духовного и материального. Теория интеллекта. Интеллект как «способность души». Пассивный и активный интеллект. Объяснение различия пассивного и активного интеллекта на простых примерах. Эсхатология как соединение естественной теологии и теологии Откровения.

Тема 6/3. Философия Фомы Аквинского. Теория реальности Фомы. О вИдении и сущности Бога

Каким образом мы познаем материальный мир. Способ и порядок познания. Православное учение о непознаваемости сущности Бога. Влияние апофатики на характер духовной культуры. Отношения к апофатике у католических авторов. Экстраординарность видения — не аргумент в дискуссиях. Связь способности к постижению Бога со смыслом земной жизни. «Видение Бога лицом к Лицу»: дискуссии между православными и католическими теологами. Фома Аквинский о «просвещении разума» светом благодати Бога.

Тема 7. Сущность веры согласно Фоме Аквинскому

Тема 7/1.

Неординарность понимания веры у Аквината. Вера как плод рассуждения. Вера как путь. Значение воли для веры.

Тема 7/2.

Вера как сочетание объективного и субъективного, уверенности и сомнения. Толкование определения веры ап. Павла. Вера как предощущение вечной жизни.

Тема 7/3.

Вера как свет, предощущение, зачатки вечной жизни. Вера и надежда. Любовь как стремление воли. Вера как условие и начало познания Бога. Важность свободы и возможности выбирать.

Тема 8. Эпистемология (теория познания) Фомы Аквинского и ее значение

Тема 8/1.

Важность философской терминологии в языке для передачи богатства мысли латинского Средневековья. Сочетание эмпирического познания и действия интеллекта (воображение, рассуждение, создание абстрактных понятий, их характеристика). О восприятии материального нематериальным образом.

Тема 8/2.

Теория интеллекта Фомы как творческое заимствование у греческой и арабской философии. Наличие смыслов в вещах и действиях материального мира. Создание смыслов интеллектом.

Тема 8/3.

Итоги жизни и творчества.

***

Наступний курс буде опубліковано за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Викладачі і курси «Премудрості-online»

Премудрість-online: курс о. Кирила Говоруна

Премудрість-online: релігієзнавство від Віталія Хромця

Премудрість-online: історія екуменічного руху від Тараса Курильця

Андрій Баумейстер
Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості
Премудрість-online

Ми оголошуємо благодійну передплату. Допомогти можна, перераховуючи щомісяця необтяжливу для вас суму на:

  • Карту «Приватбанку»
  • Webmoney — R504238699969, U862362436965, Z274044801400
4579

0

Коментарі

Всі нові коментарі будуть відображені після проходження обов’язкової процедури модерації

Додати коментар